[layerslider id="1"]
Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Våra tekniska problem fortsätter… men håll ut! Snart kommer en uppdaterad hemsida!

18 nämndemän blev utsläppta från jönköpingshäktet

Nämndemannaföreningen ordnade i början av december ett studiebesök i grannhuset, d v s häktet som ligger högst upp i polishuset.
Deltagarna fick en genomgång av verksamheten av kriminalvårdaren Stefan Gunnarssson (mittenbilden nedan) som  kunde berätta om att man varje år skriver in  och ut cirka 3000 personer från denna förvaring av misstänka brottslingar m fl, att man har 55 celler och därmed är häktet på fjärdeplats i landet. Varje år tar personalen häktade till och från cirka 700 huvudförhandlingar. Medlemmarna i föreningen fick se och känna på hjälpmedel som bl a hand- fot- och midjefängsel och det blev också en rundvanding i häkteskorridorerna, rast- och gemensamhetsutrymmen. För häktet har det nya Rättscentrum inneburit en stor förbättring när det gäller transporter till och från  rättegångar i Jönköpings Tingsrätt.

På första bilden ser vi Gunilla Warchalowski testa om hon kan komma ur bojorna. Sedan syns Hans-Olof Görebrandt undersöka ett midjefängsel och sist syns Thomas Carlsson med en ännu ej indentifierad nämndeman klädd i s.k. spotthuva.

 

IMG_0037 IMG_0033 IMG_0034

Nytt system för nämndemännen efter valet 2014

Lagmannen Inger Söderholm har fått Regeringens uppdrag att se över nämndemannasystemet.

Utredaren ska samråda med berörda myndigheter och organisationer, bl.a. Nämndemännens riksförbund.

En referensgrupp  med representanter från riksdagspartierna ska tillsättas till stöd för utredaren.Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2013 för att planerade regelförändringar ska kunna vara genomförda till nästkommande val av nämndemän år 2014.

Enligt direktiven för översynen ska åtgärder föreslås för att Reformera rekryteringssystemet

 • Säkerställa att de som tjänstgör som nämndemän är lämpliga för uppdraget • Skapa moderna tjänstgörings- och ersättningsvillkor för uppdraget
 • Förbättra informationen till och grundutbildningen av nämndemän
 • Göra nämndemännens medverkan i domstolarna mer ändamålsenlig

Det är viktigt att den faktiska rekryteringen av nämndemän går till på ett sätt som gör att allmänheten upplever att nämndemännen är deras representanter. Nämndemannakåren  ska vara allsidigt sammansatt med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Vid den kartläggning som Justitiedepartementet genomfört har synpunkter framförts om behovet att föryngra nämndemannakåren och att bredda rekryteringen utanför den partipolitiska kretsen. Utredaren ska därför överväga olika åtgärder för att

​Reformera rekryteringen av nämndemän med målsättningen att dels säkerställa att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning:

 • Tydliggöra att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag
 • För att kunna rekrytera en nämndemannakår som allsidigt speglar befolkningen krävs moderna tjänstgörings- och ersättningsvillkor. Översynen ska överväga
 • Åtgärder för att säkerställa att nämndemännens tjänstgöringsvillkor gör det möjligt för yrkesverksamma och föräldrar att åta sig uppdraget
 • Åtgärder för att säkerställa att alla nämndemän som valts också tjänstgör i domstolen

Introduktionen och utbildningen av nämndemännen anses bristfällig och varierar i kvalitet mellan domstolarna. Åtgärder ska föreslås för att

 • Förbättra informationen om nämndemannauppdraget
 • Förbättra den löpande informationen och övriga kontakter mellan domstolarna och nämndemännen
 • Förbättra nämndemännens grundutbildning

Grundtanken med nämndemannasystemet är att nämndemännen ska bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna.  Någon samlad genomgång av vilka faktorer som talar för nämndemannamedverkan i olika typer av mål eller domstolar har inte gjorts men behöver nu göras:

 •  Överväga vilka faktorer som särskilt talar för att nämndemän ska medverka i olika typer av mål och domstolsinstanser
 • Väga intresset av nämndemännens medverkan i olika typer av mål  och domstolsinstanser mot intresset av att domstolarna handlägger mål skyndsamt och använder resurserna effektivt
 • Föreslå eventuella förändringar av omfattningen av nämndemännens medverkan i domstolarna

Marika af Winklerfelt

Hämtat från NMRF.se

Jönköpings nya Rättscentrum invigt

PENTAX DIGITAL CAMERA

Jönköpings nya rättscentrum med Tingsrätten, Förvaltningsrätten samt Hyres- och arrendenämnden står klart vid västra stranden av Munksjön. Byggnaden har använts sedan mitten av januari men invigdes officiellt den 21 mars då statssekreterare Magnus G Graner symboliskt klippte ett blågult band.

Vid invigningen hölls tal av Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad och representanter för de olika domstolarna som inryms i huset. Till invigningen hade ett stort antal gäster bjudits in från olika instanser inom rättsväsendet. Även representanter för nämndemännen hade bjudits in och fem representanter för nämndemännen i Tingsrätt och Förvaltningsrätt var med vid invigningen.

Bygget av huset startade i april 2010 och har tagit ca ett och ett halvt år att bygga. Planerna på ett nytt rättscentrum började allaredan för sex år sedan men har dragit ut på tiden eftersom det drog ut på tiden med bygglovet.Hela bygget kostade strax över 200 miljoner och omfattar ungefär 9000 m². Byggnaden är på sex våningar och har förberedelserum, nio salar med större utrymmen, en säkerhetssal med separat ingång samt 100 arbetsplatser och fikarum och matsal för personalen.

Nämndemannarummet ligger på första våningen i nordöstra delen av byggnaden, till höger bå bilden ovan, och har en magnifik utsikt över Munksjön och det nya kulturhuset Spira. Besökarna kommer att vistas på de båda nedersta planen där rättssalarna finns. Man möts av ett enastående utrymme med höjd och rikligt med ljus. Väggarna går i ljusbrun färg och smälter in naturstensgolvet. Kikar man lite närmre på väggarna kan man se utdrag ur lagtexter. Säkerheten inom byggnaden är något som är genomtänkt.

PENTAX DIGITAL CAMERA

Rättscentrum är byggt bredvid polishuset vilket avsevärt kommer att minska kostnaderna och även spara tid vid transporterna av häktade som skall ställas inför rätta. Transporten kommer att ske i en överbyggd bro ”suckarnas gång” mellan byggnaderna.